Search

kapitaselekta
RSS

Filsafat Bahasa

BAGIAN PERTAMA

Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Kelahiran bahasa Indonesia

Pada tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda)

Diangkat dari bahasa Melayu (Riau)

Dibina melalui Kongres Bahasa Indonesia I (1938)

Disusul dengan Kongres Bahasa Indonesia II (1954)

Kongres Bahasa Indonesia melahirkan lembaga yang kini dikenal sebagai Pusat Bahasa

Pembinaan bahasa Indonesia

Kini dibina bersama oleh Pusat Bahasa dan Kongres Bahasa Indonesia

Selain itu terdapat organisasi yang bertujuan membina bahasa Indonesia

Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia

Perkembangan bahasa

Bahasa Melayu Purba

Bahasa Melayu Kuno (zaman Sriwijaya, abad 4 – abad 14)

Bahasa Melayu Klasik (abad 14 – abad 18)

Bahasa Melayu Peralihan (abad 19)

Bahasa Melayu Baru (abad 20)

Bahasa Melayu Modern (Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia)

Menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Ragam Bahasa Melayu

Melayu Riau Johor

Melayu Betawi

Melayu Cina

Melayu Manado

Melayu Maluku

Melayu Balai Pustaka, Pujangga Baru,

dan sebagainya


Bahasa Melayu Kuno

Bahasa Melayu Kuno pada prasasti

Prasasti Kedukan Bukit (Palembang, 16 Juni 682)

Prasasti Talang Tuwo (Palembang, 23 Maret 684)

Prasasti Kota Kapur (Bangka, 28 Februari 686)

Prasasti Karang Brahi (Jambi, tahun 692)

Prasasti Telaga Batu (Palembang, abad ke-7)

Prasasti Palas Pasemah (Lampung Selatan, abad ke-7)

Prasasti Sojomerto (Pekalongan, abad ke-7)

Prasasti Manjucrighra (Klaten, 6 November 792)

Prasasti Kayumwungun (Temanggung, tahun 824)

Prasasti Sang Hyang Wintang I (Gandasuli ,Temanggung, Jawa Tengah, tahun 832)

Prasasti Sang Hyang Wintang II (Gandasuli ,Temanggung, Jawa Tengah)

Prasasti Dampu Hawang Glis (Gandasuli, Temanggung, Jawa Tengah)

Prasasti Laguna (Manila, tahun 900, tidak lengkap)

Prasasti Hujung Langit (Lampung, tahun 997)

Prasasti Bukateja (Purbalingga, Jawa Tengah)

Prasasti Dewa Drabya (Dieng, Jawa Tengah)

Prasati Kedonganan (Bali)

Prasasti Loloan (Bali)

Prasasti Trangganu (Terengganu tahun 1326 atau 1386)

Prasasti Pagar Ruyung (tahun 1356)

Nisan Minye Tujuh (Aceh, tahun 1380)

Prasasti Kebon Kopi (Bogor, Jawa Barat)

Prasasti Jebung (Lampung)

Prasasti Padang Roco (Sumatra Barat)

Prasasti Bukit Gombak (Sumatra Barat)

Aksara dalam Tulisan

Aksara yang digunakan

Melayu Kuno ditulis dalam aksara Palawa dan Dewanagari

Melayu Klasik ditulis dalam aksara Jawi (modifikasi Arab)

Melayu Peralihan dan kemudian ditulis dalam aksara Latin

Aksara Latin menurut ejaan Bahasa Belanda (Indonesia)

Aksara Latin menurut ejaan Bahasa Inggris (Malaysia)

Prasasti Kedukan Bukit

Svasti cri

cakavarsatita 605 ekadaci

cuklapaksa vulan vaicakha dapunta

hyang nayik di samvau mangalap

siddhayatra

di saptami cuklapaksa

vulan jyestha dapunta hyang marlapas

dari minana Tamvar (Kamvar)

mamava yang vala dua laksa

ko dua ratus cara di samvau

dangan jalan sarivu tlu ratus sapulu dua vanakna

datang di matada (nau) sukhacitta

di pancami cuklapaksa vulan asada

laghu mudita datang

marvuat vanua … Crivijaya

jaya siddhayatra subhika …

vulan = bulan

nayik = naik

samvau = sampan (perahu yang besar)

mangalap = mengambil (mencari)

marlapas = berlepas

mamava = membawa

vala = bala

laksa = menyatakan jumlah yang banyak

dangan = dengan

sarivu = seribu

tlu = tiga

sapuluh dua = dua belas

vanakna = banyaknya

sukhacitta = sukacita

marvuat = berbuat

vanua = benua

ko = ke

Terjemahan

selamat bahagia

pada tahun saka 605 hari kesebelas

dari bulan terang bulan waisaka dapunta

baginda naik perahu mencari

rezeki

pada hari ketujuh bulan terang

bulan jyesta dapunta baginda berlepas

dari muara kampar

membawa askar dua laksa

dua ratus orang di perahu

yang berjalan seribu tiga ratus dua belas banyaknya

datang di matada dengan suka cita

pada hari kelima bulan terang bulan asada

dengan lega datang

membuat negeri … sriwijaya

yang berjaya yang bahagia yang makmur

Prasasti Talang Tuwo

svasti

cri cakavarsatita 606 dim dvitiya cuklapaksa vulan caitra

sana tatkalana parlak criksetra ini

niparvuat parvan dapunta hyang cri yayanaca (-ga) ini pranidhanan

dapunta hyang savanakna yang nitanam di sini

niyur pinang danau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna

tathapi haur vuluh pattung ityevamadi

punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vuatku

sucarita paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sacaracara

varopayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai

tmu muah ya ahara dngan air niminumna

savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu
prakara

marhulun tuvi vrddhi muah ya jangam ya niknai savanakna yang upasargga

pidana svapnavighna

varang vuatana kathamapi

anukula yang graha naksatra pravis diya

nirvyadhi ajara kavuatanana

tathapi savanakna yam khrtyana satyarjjava muah ya dya.

ade yavakya vrahmasvara

jadi laki

svayambtu

puna(ra) pi tmu ya cintamaninidhana tmu janmavacita karmmavacita

clecavacita

avasana tmu ya anutarabhisamyaksam vodhi

tatkalana = tatkalanya vulan = bulan niparvuat = diperbuat

savanakna = sebanyaknya nitanam = ditanam hanau = enau

rumvia = rumbia dngan = dengan nimakan = dimakan

vuahna = buahnya tathapi = tetapi haur = aur

vuluh = buluh pattung = betung tlaga = telaga

punyana = punyanya tmu = temu margga = marga

sukha = suka niminumna = diminumnya vuatna = buatnya

manghidupi = menghidupi prakara = perkara varang = barang

vuatana = buatannya marvvangun = membangun mamava = membawa

tlu = tiga

Terjemahan

bahagia tahun saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra itulah

waktunya taman sriksetra ini diperbuat milik dapunta hyang sri jayanaga

ini pesan dapunta hyang semuanya yang ditanam di sini nyiur pinang

enau rumbia dan lain-lain yang (berupa) pohon dimakan buahnya serta aur

buluh betung dan yang semacam itu demikian pula taman-taman lainnya

dengan tebat telaga semuanya yang kuperbuat semua perbuatan baik

simaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak

bergerak hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat

kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain semoga beliau mendapatlah

makanan dan air untuk minumnya semuanya yang dibuatnya ladang kebun

luas menghidupi binatang-binatang ramai para abdi suburlah jauhkanlah

beliau dari segala bencana siksaan dan penyakit tidak dapat tidur

bagaimanapun barang usahanya hendaknya berhasil baik binatang-binatang

lengkap semua beliau dari sakit dibuat awet muda dan lagi hendaklah

semua yang disebut abdi setia baktilah mereka pada beliau yang menjadi

sahabat beliau janganlah mereka itu mendurhaka pada beliau yang menjadi

bini beliau hendaklah tetap setia sebagai istri pada beliau di manapun

beliau berada janganlah dilakukan curi curang bunuh dan zina di situ dan

lagi hendaklah beliau bertemu dengan khalyanamitra membangun

bodhicita dengan maitri menjadi pertapa pada dang hyang ratnaraya

melainkan senantiasa teguh bersila dengan senang membangun tenaga keuletan

pengetahuan tentang perbedaan semua sipakala dan pemusatan pikiran

mudah-mudahan beliau memperoleh pengetahuan ingatan dan kecerdasan

dan lagi ketetapan mahasatwa badan manikam vajracarira yang sakti tanpa

upama kemenangan dan lagi ingatan kepada kelahiran yang sudah lampau

indria lengkap rupa penuh kebahagiaan kegembiraan ketenganan kata

manis suara brahma jadi lelaki karena kekuatannya sendiri hendaklah

beliau memperoleh cintamaninidhara memperoleh janmawacita

karmmawacita akhirnya beliau mendapat anuttarabisamyaksambodhi

Prasasti Kota Kapur

siddha titam hamvan vari avai kandra kayet ni paihumpaman namuha ulu lavan tandrun luah vinunu paihumpaan hakairu muah kayet nihumpa unai tunai

umentem bhaktiniulun haraki unai tunai kita savanakna davata maharddhika sannidhana mamaraksa yam kadatuan cri-wijaya kita tuvi tandrun luah vanakna devata mulana yam parsumpahan

paravis kadaci yam uram di dalamna bhumi ajnana kadatuan ini paravis drohaka hanun samavuddhi lawan drohaka manujari drohaka niujari drohaka tahu dim drohaka tida ya

marppadah tida ya bahkti tida ya tatvarjjava di y aku dngan di iyam nigalarku sanyasa datua dhava vuatna uram inan nivunuh ya sumpah nisuruh tapik ya mulam parvvan dan datu criwi-

jaya talu muah ya drian gotrasantanana tathapi savahakna yam vuatna jahat makalanit uram makasakit makagila mantra gada visaprasyoga upuh tuwa tamval

saramvat kasihan vacikarana ieyevam adi jangan muah ya siddha pulam ka iya muah yam dosana vautna jahat inan tathapi nivunuh ya sumpah talu muah ya mulam yam manu

ruh marjjahati yam marjjahati yam vatu nipratistha ini tuvi nivunuh ya sumpah talu muah ya mulam sarambhana uram drohaka tida bhakti tida tatvarjjava di y aku dhava vua

tna nivunuh ya sumpah ini gran kadaci iya bhkati tatvarjjava di y aku dngan di yam nigalarku sanyasa datua canti muah dngan gotrasantanana

samrddha svasta niroga nirupadrava sibbhiksa muah yam vanuana paravis cakavarsatita 608 dim pratipada cuklapaksa wulan vaicakha tatkalana

yam mamman sumpah ini nipahat di velana yam vala cri-wijaya kalivat manapik yam bhumi java tida bahkti ka cri-wijaya

Terjemahan

bahagia … (perkataan jampi)

… hai kamu sekalian dewa-dewa yang mulia hadir jaga keraton sriwijaya kamu sekalian dewa-dewa yang menjadi permulaan segala sumpah

manakala di dalam bumi di bawah perintah keraton ini semua ada orang sengaja (berlaku) jahat semaksud dengan orang jahat menegur orang jahat ditegur orang jahat sepakat dengan orang jahat

tidak mengindahkan tidak tunduk tidak setia akan daku dan akan dia yang kuberi kedudukan (menjadi) datu sangat (busuk)-lah perbuatan orang itu (maka) ia dibunuh oleh sumpah disuruh pukul ia terutama (oleh) perintahnya datu sriwijaya

rusak pula dengan saudara-saudaranya begitu sekalian orang yang perbuatannya jahat membikin rusak pikiran orang menyakiti membikin gila melakukan mantra guna-guna mempergunakan bisa (racun) upas tuba sirih

setangkai (yang telah dibubuhi guna-guna) pekasih paksaan (perbuatannya yang jahat itu mudah-mudahan) puang kembali kepada yang berdosa berbuat jahat itu lagi pula ia dibunuh oleh sumpah terutama pula yang menyuruh

berbuat jahat yang berbuat jahat akan batu yang dipasang ini dibunuh pula oleh sumpah rusak pula terutama sekehendaknya orang yang berlaku jahat tidak tunduk tidak setia akan daku sangat (busuk)-lah perbuatannya

dibunuhlah ia oleh sumpah ini manakala gerangan ia tunduk setia akan daku dan akan dia yang kuberi kedudukan menjadi datu lagi baik perbuatannya dengan sanak saudaranya

untunglah (ia) selamat tidak kena penyakit tidak kena celaka dan makmur pula di seluruh daerahnya tahun saka telah berjalan 608 pada tanggal satu paruh terang pada bulan waisaka tatkalanya

sapata sumpah ini dipahat di batasnya kekuasaan sriwijaya yang sangat berusaha menaklukkan bumi jawa yang tidak tunduk kepada sriwijaya

Prasasti Laguna

swasti shaka warsatita 822 waisaka masa di(ng) jyosta caturthi krisnapaksa somawara sana tatkala dayang angkatan lawan dengan nya sana barngaran si bukah anak da dang hwan namwaran dibari waradana wi shuddapattra ulih sang pamegat senapati di tundun barja(di) dang hwan nayaka tuhan pailah jayadewa

di krama dang hwan namwaran dengan dang kayastha nu diparlappas hutang da walenda kati 1 suwarna 8 dihadapan dang huwan nayaka tuhan puliran kasumuran

dang hwan nayaka tuhan pailah barjadi ganashakti dang hwan nayaka tuhan binwangan berjadi bishruta tathapi sadana kapawaris ulih sang pamegat dewata [ba]rjadi sang pamegat medang dari bhaktinda diparhulun sang pamegat ya makanya sadanya anak cucu dang hwan namwaran shuddha ya kapawaris dihutang da dang hwan namwaran di sang pamegat dewata

ini grang syat syapanta ha pashkat ding ari kamudyan ada grang urang barujara welung lappas hutang da dang hwa

Prasasti Trengganu

Sisi A

rasul allah dengan yang orang … bagi mereka

ada pada dewata mulia raya beri hamba meneguhkan agama islam

dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba dewata mulia raya

di benuaku ini penentu agama rasul allah salla’llahu ‘alaihi wa sallama raja

mandalika yang benar bicara sebelah dewata mulia raya di dalam

bhumi penentua itu fardlu pada sekalian raja manda-

lika islam menurut setitah dewata mulia raya dengan benar

bicara berbajiki benua penentua itu maka titah seri paduka

tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada

jum’at di bulan rejab di tahun sarathan di sasanakala

baginda rasul allah telah lalu tujuh ratus dua …

Sisi B

keluarga di benua jawa (jauh?) … kan … ul

datang berikan keempat darma barang orang berpihutang

jangan mengambil k … (a)mbil hilang emas

kelima darma barang orang … (mer)deka

jangan mengambil tugal buat … t emasnya

jika ia ambil hilangkan emas keenam darma barang

orang berbuat balacara laki-laki perempuan setitah

dewata mulia raya jika mereka bujan palu

seratus rautan jika merdeka beristri

atawa perempuan bersuami ditanam hinggan

pinggang dihembalang dengan batu manikan

jika ingkar balacara hembalang jika anak mandalika

Sisi C

bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia …

menteri bujan dandanya tujuh tahil sepaha …

tengah tiga jika tetua bujan dandanya lima ta(hil …

tujuh tahil sepaha masuk bendara Jika o(rang …

merdeka ketujuh darma barang perempuan hendak …

tida dapat bersuami jika ia berbuat balacara

Sisi D

… tida benar dandanya setahil sepaha kesembilan darma

… seri paduka tuhan siapa tida … dandanya

… kesepuluh darma jika anakku atawa pemain(ku) atawa cucuku atawa keluargaku
atawa anak

… tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tida menurut tamra ini laanat dewata
mulia raya

… dijadikan dewata mulia raya bagi yang langgar acara tamra ini

Prasasti (Nisan) Minye Tujuh

hijrat nabi mungstapa prasida

tujuh ratus asta puluh sa warsa

haji catur dan dasa warsa sukra

raja iman warda rahmat-allah

gutra barubasa mpuk hak kadah pase ma

taruk tasih tanah samuha

ilahi ya rabbi tuhan samuha

taruh dalam swarga tuhan tatuha

Beberapa Ciri Bahasa Melayu Kuno

Aksara b sekarang, dulu berupa v (di antara v dan w)

Tidak ada lafal e (berbentuk a atau o)

Awalan di-, dulu berupa ni-

Awalam me-, dulu berupa ma-

Awalam ber-, dulu berupa mar-

Akhiran –nya, dulu berupa –na

Ada kalanya –nya-, dulu –na- (vanakna)

BAGIAN KEDUA

Perkembangan Ejaan

Pembakuan Ejaan

Dulu : tulisan Arab (Jawi)

Tahun 1901: ejaan van Ophuijsen

Tahun 1947: ejaan Soewandi (ejaan Republik)

Tahun 1972: ejaan yang disempurnakan

Ejaan yang disempurnakan menyeragamkan ejaan di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, Malaysia – Mabbim)

Tulisan Arab (Jawi)

Bahasa Melayu ditulis dalam huruf Arab dikenal sebagai Jawi

Sampai sekarang masih digunakan di Malaysia dan Brunei sebagai tulisan resmi (koran Utusan Melayu)

Tidak semua huruf Arab dipakai

Ada lafal yang tidak ada di huruf Arab sehingga dikarang baru

Huruf karangan baru, di antaranya, ca, pa, ga, nga, va, nya

سموا مأنسيا دلاهيركن بيبس دان سام رات دري سڬي کمولياءن دان حق٢. مريك ممڤوڽاءي ڤميكيرن دان ڤراساءن هاتي سرتا هندقله برتيندق انتارا ساتو سام لاءين دڠن سماڠت ڤرساوداراءن

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Ejaan van Ophuijsen

Dalam bukunya berjudul: Tata Bahasa Melayu

Tahun 1901

Beberapa aturan:

oe dan u: u untuk diftong au, poelau

ai dan aï: untuk diftong ai, bukan diftong menamaï

e dan é: pada sedap, ékor

a dan ‘a, oe dan ‘oe: ada, ‘akal,

j : untuk y pada saja, kaja

dj, nj, sj, tj : pada djadi, njanji, sjarat, tjari

ch: untuk chabar, ichtiar

Bunyi hamzah: ‘ seperti pada ta’, ta’loek,

Bahasa Melayu

Ada bahasa melayu tinggi dan ada bahasa melayu rendah atau pasar. Pada paruh pertama abad ke-20, mereka tersebar melalui cetakan

Bahasa Melayu tinggi: di Balai Pustaka

Bahasa Melayu pasar: di Sin Po, Keng Po

Ejaan Suwandi (Republik)

Pada tahun 1947

Dasar: ejaan van Ophuijsen dengan penyerderhaan

Beberapa penyerderhanaan

oe dan u semuanya jadi u

tidak membedakan ai dan aï

Bunyi hamzah menjadi k seperti tak, takluk

Kata ulang dengan 2 seperi kuda2 kadang2

Ejaan yang disempurnakan

Tahun 1972

Dasar: penyatuan ejaan di antara Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura

Beberapa perubahan

tj berubah menjadi c

dj berubah menjadi j

j berubah menjadi y

nj berubah menjadi ny

sj berubah menjadi sy

‘a berubah menjadi a

e dan é menjadi e

ch berubah menjadi kh

Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia

Sumpah pemuda 28-10-1928 : Lahir bahasa Indonesia dari bahasa Melayu

Kongres Bahasa Indonesia (KBI)

KBI 1 di Solo 25 Juni – 28 Juni 1938

KBI 2 di Meda 28 Oktober – 2 November 1954

KBI 3 di Jakarta 28 Oktober – 3 November 1978

KBI 4 di Jakarta 21 November – 26 November 1983

KBI 5 di Jakarta 28 Oktober – 3 November 1988

KBI 6 di Jakarta 28 Oktober – 2 November 1993

KBI 7 di Jakarta 26 Oktober – 30 Oktober 1998

KBI 8 di Jakarta 14 Oktober – 17 Oktober 2003

KBI 9 di Jakarta 28 Okober – 1 November 2008


BAGIAN KETIGA

Kecermatan Bahasa

Bahasa Tulisan

Bahasa Tulisan terdiri atas

Ejaan aksara

Kata, frasa, klausa,

Kalimat

Paragraf

Wacana

Semuanya perlu diperhatikan untuk menghasilkan tulisan yang betul dan baik

Pelengkap untuk menulis

Kamus

Tata bahasa baku

Pedoman ejaan dan pembentukan istilah

Perkuliahan

Mahasiswa mengarang

Karangan dibahas

Tata Bahasa

Pedoman untuk kecermatan berbahasa (terutama bahawa tulisan) adalah Tata Bahasa

Salah satu buku tentang tata bahasa adalah:

Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi ketiga, terbitan Balai Pustaka

Dalam hal ada keraguan, ada baiknya, memeriksanya di dalam buku tata bahasa

Kesamaan dan Perbedaan

Benar betul kami kita

Bukan tidak lompat loncat

Jenjang tangga salah keliru

Girang senang kepala hulu

Nama gelar asam masam

Asin masin impi mimpi

Bundar bulat putar edar

Tahu ketahu bantu tolong

Mohon pohon sakit nyeri

Kawan teman sudah telah

Pekan minggu nilai harga

Lunak lembut jiwa nyawa


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar